สร้างหุ่นเข้าร่วมโครงการเกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ Smart precision farming” ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  รุ่น 2 ภายใต้โจทย์ "หุ่นยนต์จัดวางถาดต้นกล้าแบบอัตโนมัติ "

ช่วงวางแผนงาน https://s.ch7.com/321796


กิจกรรมเปิดบ้าน 2560
อบรมการใช้งาน Microcontroller ด้วยบอร์ด Arduino ขั้นพื้นฐาน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น