เมคคาทรอนิกส์คืออะไร ?
       เมคคาทรอนิกส์ เป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วยวิศวกรรมเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบและการควบคุม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ดังนั้นระบบเมคคาทรอนิกส์จึงประกอบด้วยกลไกต่างๆ ที่ทำหน้าที่สอดคล้องกันอย่างอัตโนมัติโดยอาศัยวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยสมองกล ในกระบวนการผลิตทุกที่ จะนำเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้ในงานอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเมคาทรอนิกส์ จึงเป็นแขนงวิชาที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการเป็นอย่างมาก

เมคคาทรอนิกส์เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
นักศึกษาแมคคาทรอนิกส์จะต้องผ่านหลักสูตรในหลายสาขาเช่นวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมระบบและควบคุม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ศึกษาความสัมพันธ์ของศาสตร์แขนงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อย่างเป็นระบบผสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อนำผลของการผสมผสานความรู้ความเข้าใจไปพัฒนาในงานระบบอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้สร้าง “ผลิตภัณฑ์อันชาญฉลาด”(Smart Product)หรือ“ระบบอัจฉริยะ” (Intelligent Systems) ซึ่งจะมีกลไกที่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเองอย่างอัตโนมัติตามความต้องการที่กำหนดไว้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ เป็นต้น เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์กู้ภัย อาคารอัจฉริยะ สมองกลรักษาโรค รวมถึงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมสมัยใหม่  

ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มุ่งเน้นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน โดยจะเน้นในภาปฏิบัติ เรียนรู้จากสื่อการสอนจริง ได้แก่ ระบบ CNC ระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ ระบบการควบคุมอัตโนมัติ และ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?
¨ ช่างเทคนิคระบบเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
¨ ช่างเทคนิค เขียนแบบงานและเขียนโปรแกรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
¨ ช่างเทคนิคออกแบบติดตั้งระบบและ ซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
¨ ผู้ช่วยวิศวกรเมคคาทรอนิกส์
¨ เจ้าของกิจการรับเหมาการติดตั้งเครื่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติ
¨ ผู้ออกแบบนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือระบบอัตโนมัติให้กับสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆ
¨ ช่างเทคนิคควบคุมการใช้และดูแลรักษาเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานและอาคารพาณิชย์
เรียนจบแล้วสามารถทำงานที่ไหนได้บ้าง ?
        สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระบบและเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อการผลิต หรือประกอบเช่น ยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรียนต่อด้านไหนได้บ้าง ?
       สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรี โทและเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวอย่างผลงานที่สร้างจากสาขาวิชานี้ได้แก่ “ระบบอัจฉริยะ” (Intelligent Systems) ซึ่งมีกลไกที่สามารถทำงานด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ ตามความต้องการที่กำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ตัวอย่างของระบบที่มีระบบเมคคาทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์กู้ภัย และอาคารอัจฉริยะ เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้ศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
¨ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
¨ เป็นผู้ชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติและทฤษฏี
¨ เป็นผู้สนใจงานในเมคคาทรอนิกส์เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรและหุ่นยนต์
¨ เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ
¨ เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน
¨ ชื่นชอบเทคโนโลยีด้านงานควบคุมอัตโนมัติสมัยใหม่
¨ มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
¨ มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
¨ อื่นๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น