วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC

        ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การแข่งขันในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยกลับปรับตัวช้าลงๆ ทำให้เรามีการเจริญเติบโตเป็นไปในลักษณะถดถอย ขณะที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียได้มีการพัฒนาก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากประเทศไทยต้องการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว จำเป็นต้องมีการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนเพื่อชักจูงการลงทุนในประเทศไทยด้วย กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้นำเสนอเรื่อง ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ภายใต้แนวคิดที่ว่า ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S - Curve) ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต(New S - Curve) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ" ที่มา : สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ดังนั้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ ที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น